Fondo cabecera 11

Actualidade

Convocatoria Pleno 2 de agosto de 2018

IMG_Pleno_escudo

CONVOCATORIA DO PLENO DO CONCELLO
Expediente nº 887/2018

Visto o acordo plenario de data 22 de xuño de 2015 polo que se establece o réxime de sesións do Pleno da Corporación.
Visto o establecido no artigo 46.2 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, Lei 7/85 de 2 de Abril, e polo artigo 210.2 da lei de Administración Local de Galicia, Lei 5/97 de 22 de Xullo e 78 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais.
Esta convocatoria motívase na necesidade de proceder á celebración dun pleno ao non terse celebrado o ordinario do mes de maio o pasado dia 31.
Polo presente e no exercicio das competencias que me confire a lexislación vixente en materia de réxime local, RESOLVO:
Primeiro.- Convocar sesión extraordinaria do Pleno Municipal a celebrar, en primeira convocatoria, o vindeiro día xoves día 2 de agosto ás vinte horas, no salón de sesións da Casa Consistorial. De non existir quorum suficiente para a celebración da sesión en primeira convocatoria os señores concelleiros entenderanse convocados, sen necesidade de nova convocatoria, para celebrar a sesión a mesma hora dous días despois, en segunda convocatoria.
Segundo.- Fixar a orde do día que de seguido se indica:

ORDE DO DIA
A.-PARTE RESOLUTIVA
1.- Aprobación da acta da sesión plenaria anterior extraordinaria de 7 de xuño de 2018. Expediente nº 631/2018.
2.- Proposición da Alcaldía relativa á fixación de festas locais ano 2019. Expediente nº 889/2018.
3.- Proposición da alcaldía relativa á solicitude á Xunta de Galicia do arranxo da LU722 Becerreá-Navia de Suarna. Expediente nº 888/2018.
4.- Dación de conta ao Pleno da Resolución da Alcaldía de data 27 de xullo de delegación de competencias na Xunta de Goberno Local. Expediente nº 890/2018.
B.- PARTE ADICADA O CONTROL.
5.- Asuntos de urxencia.
6.-Dar conta das resolucións da alcaldía.
7.-Rogos.
8.-Preguntas.


Becerreá
O Alcalde–Presidente
Asdo. Don Manuel Martínez Núñez

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Becerreá
Concello de Becerreá
Plaza do Concello s/n 27640 Becerreá - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 360 004 | Fax: 982 360 518
E-mail: concellodebecerrea@telefonica.net