Fondo cabecera 11

Actualidade

Período medio de pago a proveedores 2º trimestre do ano 2018

IMG_LOGO_PERIODO_MEDIO PAGO

RESOLUCION DAALCALDIA DO PERIODO MEDIO DE PAGO.

EXPEDIENTE Nº:915/2018

DECRETO:

Visto o establecido no Real Decreto 635/2014, de 25 dexullo polo que se desenvolve a metodología do cálculo do periodo medio de pagoa proveedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento deretención de recursos dos réximes de financiación, previsto na Lei Orgánica2/2012, de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e SostenibilidadeFinancieira, conforme o que se define o período medio de pago como a magnitudeque mide o retraso no pago da débeda comercial en térmos económicos comoindicador distinto respecto do periodo legal de pago establecido no TRLCSP.

Vistos os datos obtidos do programa informático quecalcula o período medio de pago desta Entidade de conformidade coa fórmulacontida no Real Decreto epigrafiado, e que son os seguintes:

 

PERIODO MEDIO DE PAGO

PERIODO: 2º TRIMESTRE

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BECERREA

EJERCICIO: 2018

FECHA: 27-07-2018

RATIO PAGADAS

RATIO PENDIENTES

PERIODO MEDIO PAGO

IMPORTE TOTAL PAGADO

IMPORTE TOTAL PENDIENTE

22,63

19,78

21,94

339082,85

107785,67

Vista a obriga de suministro de información e publicidadeigualmente establecidas.

No exercicio das competencias que me confire a vixentelexislación en materia de Réxime Local, RESOLVO:

1.- Ordear a remisión ao Ministerio de Facenda eAdministracións Públicas a información relativa ao período medio de pago aproveedores correspondente ao 1º trimestre do ano 2018, resultando o seguinte:

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BECERREA

EJERCICIO: 2018

FECHA: 27-07-2018

RATIO PAGADAS

RATIO PENDIENTES

PERIODO MEDIO PAGO

IMPORTE TOTAL PAGADO

IMPORTE TOTAL PENDIENTE

22,63

19,78

21,94

339082,85

107785,67

2.- Publicar a información no portal web con criterioshomoxéneos que permitan garantizar a accesibilidade e transparencia da mesma.

Ordeao e asinao o Sr. Alcalde-Presidente.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Becerreá
Concello de Becerreá
Plaza do Concello s/n 27640 Becerreá - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 360 004 | Fax: 982 360 518
E-mail: concellodebecerrea@telefonica.net