Fondo cabecera 11

Actualidade

Período medio de pago a proveedores 3º trimestre do ano 2018

IMG_LOGO_PERIODO_MEDIO PAGO

Información Económico-Financeira
EXPEDIENTE N.º: 1246/2018
DECRETO:
Visto o establecido no Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo polo que se desenvolve a metodología do cálculo do periodo medio de pago a proveedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos réximes de financiación, previsto na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financieira, conforme o que se define o período medio de pago como a magnitude que mide o retraso no pago da débeda comercial en térmos económicos como indicador distinto respecto do periodo legal de pago establecido no TRLCSP.
Vistos os datos obtidos do programa informático que calcula o período medio de pago desta Entidade de conformidade coa fórmula contida no Real Decreto epigrafiado, e que son os seguintes:
PERIODO MEDIO DE PAGO
PERIODO: 3º TRIMESTRE

 

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BECERREA

EJERCICIO: 2018

FECHA: 29-10-2018

RATIO PAGADAS

RATIO PENDIENTES

PERIODO MEDIO PAGO

IMPORTE TOTAL PAGADO

IMPORTE TOTAL PENDIENTE

23,61

12,35

20,57

379277,57

139756,3

Vista a obriga de suministro de información e publicidade igualmente establecidas.
No exercicio das competencias que me confire a vixente lexislación en materia de Réxime Local, RESOLVO:
1.- Ordear a remisión ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a información relativa ao período medio de pago a proveedores correspondente ao 3º trimestre do ano 2018, resultando o seguinte:

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BECERREA

EJERCICIO: 2018

FECHA: 29-10-2018

RATIO PAGADAS

RATIO PENDIENTES

PERIODO MEDIO PAGO

IMPORTE TOTAL PAGADO

IMPORTE TOTAL PENDIENTE

23,61

12,35

20,57

379277,57

139756,3

2.- Publicar a información no portal web con criterios homoxéneos que permitan garantizar a accesibilidade e transparencia da mesma.
Ordeao e asinao o Sr. Alcalde-Presidente.

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Becerreá
Concello de Becerreá
Plaza do Concello s/n 27640 Becerreá - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 360 004 | Fax: 982 360 518
E-mail: concellodebecerrea@telefonica.net