Fondo cabecera 11

Actualidad

Período medio de pago a proveedores 4º trimestre do ano 2018

IMG_LOGO_PERIODO_MEDIO PAGO

Información Económico-Financeira

EXPEDIENTE N.º: 121/2019

 

DECRETO:

Visto o establecido no Real Decreto 635/2014, de 25 dexullo polo que se desenvolve a metodología do cálculo do periodo medio de pagoa proveedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento deretención de recursos dos réximes de financiación, previsto na Lei Orgánica2/2012, de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e SostenibilidadeFinancieira, modificado polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro, conformeao que se define o período medio de pago como a magnitude que mide o retraso nopago da débeda comercial en térmos económicos como indicador distinto respectodo periodo legal de pago establecido no TRLCSP.

Vistos os datos obtidos do programa informático quecalcula o período medio de pago desta Entidade de conformidade coa fórmulacontida no Real Decreto epigrafiado, e que son os seguintes:

PERIODO MEDIO DE PAGO

PERIODO: 4º TRIMESTRE

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BECERREA

EJERCICIO: 2018

FECHA: 29-01-2019

RATIO PAGADAS

RATIO PENDIENTES

PERIODO MEDIO PAGO

IMPORTE TOTAL PAGADO

IMPORTE TOTAL PENDIENTE

17,72

15,7

17,57

538745,59

46590,91

Vista a obriga de suministro de información e publicidadeigualmente establecidas.

No exercicio das competencias que me confire a vixentelexislación en materia de Réxime Local, RESOLVO:

1.- Ordear a remisión ao Ministerio de Facenda eAdministracións Públicas a información relativa ao período medio de pago aproveedores correspondente ao 4ºtrimestre do ano 2018, resultando o seguinte:

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BECERREA

EJERCICIO: 2018

FECHA: 29-01-2019

RATIO PAGADAS

RATIO PENDIENTES

PERIODO MEDIO PAGO

IMPORTE TOTAL PAGADO

IMPORTE TOTAL PENDIENTE

17,72

15,7

17,57

538745,59

46590,91

2.- Publicar a información no portal web con criterioshomoxéneos que permitan garantizar a accesibilidade e transparencia da mesma.

Ordeao e asinao o Sr. Alcalde-Presidente.

Descarga de archivos

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Becerreá
Ayuntamiento de Becerreá
Plaza do Concello s/n 27640 Becerreá - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 360 004 | Fax: 982 360 518
E-mail: concellodebecerrea@telefonica.net