Fondo cabecera 11

Actualidad

Período medio de pago a proveedores 1º trimestre do ano 2019

IMG_LOGO_PERIODO_MEDIO PAGO

Información Económico-Financeira

EXPEDIENTENº: 472/2019

DECRETO:

Visto oestablecido no Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo polo que se desenvolve ametodología do cálculo do periodo medio de pago a proveedores dasAdministracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención derecursos dos réximes de financiación, previsto na Lei Orgánica 2/2012, de 27 deabril de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financieira, modificadopolo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro, conforme ao que se define operíodo medio de pago como a magnitude que mide o retraso no pago da débedacomercial en térmos económicos como indicador distinto respecto do periodolegal de pago establecido no TRLCSP.

Vistos osdatos obtidos do programa informático que calcula o período medio de pago destaEntidade de conformidade coa fórmula contida no Real Decreto epigrafiado, e queson os seguintes:

 

PERIODO MEDIO DE PAGO

PERIODO: 1º TRIMESTRE 2019.

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BECERREA

EJERCICIO: 2019

FECHA: 29-04-2019

RATIO PAGADAS

RATIO PENDIENTES

PERIODO MEDIO PAGO

IMPORTE TOTAL PAGADO

IMPORTE TOTAL PENDIENTE

25,47

3,9

25,38

322133,81

1328

Vista aobriga de suministro de información e publicidade igualmente establecidas.

No exerciciodas competencias que me confire a vixente lexislación en materia de RéximeLocal, RESOLVO:

1.- Ordear aremisión ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a informaciónrelativa ao período medio de pago a proveedores correspondente ao 1º trimestre do ano 2019, resultando oseguinte:

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BECERREA

EJERCICIO: 2019

FECHA: 29-04-2019

RATIO PAGADAS

RATIO PENDIENTES

PERIODO MEDIO PAGO

IMPORTE TOTAL PAGADO

IMPORTE TOTAL PENDIENTE

25,47

3,9

25,38

322133,81

1328

2.- Publicara información no portal web con criterios homoxéneos que permitan garantizar aaccesibilidade e transparencia da mesma.

Ordeao easinao o Sr. Alcalde-Presidente.

Descarga de archivos

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Becerreá
Ayuntamiento de Becerreá
Plaza do Concello s/n 27640 Becerreá - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 360 004 | Fax: 982 360 518
E-mail: concellodebecerrea@telefonica.net